Gå till innehåll

21 mars 2024

Pressmeddelande O-10/23

Saknade skruvförband vid olyckan med bygghissen

Den 11 december 2023 omkom fem personer i samband med att en bygghiss rasade på en byggarbetsplats i Ursvik, Sundbybergs kommun. Statens haverikommission utreder olyckan. Informationsmöten har hållits med anhöriga till de omkomna och med andra berörda aktörer.

Uppdatering av utredningsarbetet

Statens haverikommission har sedan dagen för olyckan samlat in fakta om händelsen för att kunna svara på tre frågor. Vad hände? Varför hände det? Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden?

Utredningens syfte är att förbättra säkerheten och behandlar inte frågor om skuld eller ansvar.

Statens haverikommission har i dag hållit ett informationsmöte (haverisammanträde) med anhöriga till de omkomna och andra berörda aktörer. Vid mötet presenterades det faktaunderlag som utredningsarbetet hittills genererat. Syftet med mötet är att ge insyn i utredningen och att kvalitetssäkra faktaunderlaget.

Utredningsaktiviteter

Statens haverikommission har intervjuat ett stort antal personer som har bidragit med information till utredningen. Ett antal möten med berörda organisationer och myndigheter har också hållits. Tekniska undersökningar har genomförts.

Ett sannolikt händelseförlopp har kunnat fastställas

Genom de undersökningar som genomförts har ett sannolikt händelseförlopp kunnat fastställas.

Händelseförloppet

Totalentreprenören beställde en bygghiss av ett hyrbolag. Den 17 augusti påbörjades arbetet med att montera bygghissen på byggarbetsplatsen i Ursvik.

Den 24 augusti genomfördes en godkänd montagebesiktning av ett oberoende kontrollorgan. Därefter har hissens mast höjts vid ett antal tillfällen.

Från den 5 december till den 11 december har hissen använts till plan 9 med varierande laster.

På morgonen den 11 december användes bygghissen bl.a. till plan 9. Mellan kl. 09:41 och 09:42 rasade bygghissen från plan 9. Tre mastsektioner följde med i raset.

Fem personer, som alla befann sig i hissen, omkom i samband med olyckan.

Fyra skruvförband saknades mellan de mastsektioner som föll och den del av masten som förblev stående. Ytterligare ett skruvförband saknades i den del av masten som följde med i raset.

Skruvförband har saknats, i vart fall, sedan den 9 november 2023. Bristen har inte noterats i samband med kontroller och serviceåtgärder.

Fortsatta åtgärder

Statens haverikommission kommer nu att analysera frågorna om varför olyckan kunde inträffa och vilka åtgärder som kan vidtas för att en likande händelse inte ska kunna inträffa igen. Utredningen kommer att titta särskilt på berörda aktörers organisation, kontrollsystemet som rör bygghissar och regelverket på området.

Ett utkast till slutrapport kommer att tas fram och skickas till berörda aktörer för synpunkter. En slutrapport planeras till senare i år.

Kontakt

Utredningsordförande: Kristina Börjevik Kovaniemi, 08-508 862 26, e-post: kristina.borjevik.kovaniemi@shk.se

Utredningsledare: Gideon Singer, 08-508 862 21, gideon.singer@shk.se