Händelsedatum:

O-10/23

Allvarlig personolycka med bygghiss

 

Se SHK:s film om personolycka med bygghiss Länk till annan webbplats.

Sammanfattning

Den 11 december 2023 omkom fem personer i samband med att en bygghiss rasade på en byggarbetsplats i Ursvik, Sundbybergs stad. Statens haveri­kommission har utrett olyckan.

Ett flerbostadshus i tre nivåer var under uppförande och den högsta delen skulle bli 14 vå­ningar. Byggherren hade anlitat en totalentreprenör, Andersson Company Byggnads AB, för arbetet. Totalentreprenören hade i sin tur beställt en bygghiss av ABC Bygghissar och Bygg­maskiner AB, som skulle användas under byggtiden. Hissen var av typen Scando 650 FC.

Hissen monterades av ABC Bygghissar och den 24 augusti genomfördes en godkänd monta­ge­­besiktning av ett oberoende kontrollorgan. Därefter började bygghissen användas och allteftersom bygget framskred höjdes bygghissen. Den sista höjningen av hissen före olyckan utfördes den 5 december och därefter kunde hissen användas till plan 9.

Vid olyckan saknades fem skruvförband som skulle hålla ihop hissmastens sektioner. Mellan två av mastsektionerna saknades samtliga fyra skruvförband och masten hölls endast ihop av friktionen i skarvarna mellan maströren och av den sekundära strukturen.

Vid olyckan blev belastningen på masten större än vad konstruktionen kunde klara på grund av att skruvförbanden saknades, vilket ledde till att mastsektionerna separerades och hissen föll till marken. Skruvförbanden saknades sannolikt redan vid en hisshöjning som gjordes den 1 november. Detta har dock inte upptäckts i samband med montaget eller de kontroller och serviceåtgärder som har genomförts därefter.

Orsaker till olyckan

Olyckan orsakades av att de kontrollåtgärder som var avsedda att fånga upp monteringsfel inte tillämpades. De uteblivna kontrollerna har lett till att avsaknaden av skruvförband inte har upptäckts.

En orsak på systemnivå är att gällande krav på kontroller för bygghissar inte är tillräckliga för att säkerställa betryggande säkerhet för användarna.

Säkerhetsrekommendationer

Berörda aktörer har vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att stärka säkerheten och minska risken för liknande olyckor. SHK lämnar inte några rekommenda­tioner i de delar där dessa åtgärder redan avser de brister som har uppmärk­sammats i denna utredning. Mot denna bakgrund lämnas följande rekommenda­tioner.

Arbetsmiljöverket rekommenderas att

  • utreda hur kontrollsystemet vid montage av bygghissar kan stärkas.
  • Inom ramen för tillsynen på byggarbetsplatser särskilt granska hur risker med bygg­hissar hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Andersson Company Byggnads AB rekommenderas att

  • integrera risker med bygghissar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

ABC Bygghissar och Byggmaskiner AB rekommenderas att

  • förtydliga rutinerna för egenkontroll av montage och andra serviceåtgärder för att minska risken för montagefel.
  • Vidta åtgärder för att säkerställa att uppställda rutiner följs och att avvikelser rapporteras och hanteras.


Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Gideon Singer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2024