Gå till innehåll

Sjöfart

SHK utreder olyckor och tillbud inom den civila sjöfarten sedan 1990. Transportstyrelsen är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet.

SHK:s uppdrag omfattar utredningar av olyckor eller tillbud till sjöss som inträffar i direkt anslutning till driften av handelsfartyg, fiskefartyg eller statsfartyg.

Vilka typer av fartyg berörs av kraven på utredning?

 • Svenskflaggade handels-, fiske- och statsfartyg oavsett var i världen händelsen har inträffat.
 • Utländska fartyg på svenskt vatten – dock inte utländska statsfartyg.
 • Fartyg oavsett flagg och plats som är inblandade i händelser som berör ett betydande intresse för Sverige, därför att svenskar omkommit eller betydande skador har uppkommit på svensk miljö.

Vilka olyckor och tillbud ska utredas?

Mycket allvarliga sjöolyckor som har inträffat i direkt samband med driften av ett fartyg ska utredas om:

 • fartyget har försvunnit eller övergivits i sjön,
 • en människa har avlidit, eller flera människor har blivit allvarligt skadade,
 • allvarlig skada har uppkommit på miljön, eller
 • fartyget, eller egendom som inte transporteras med fartyget, har fått omfattande skador.

Dessutom ska SHK utreda tillbud som inneburit en risk för att en mycket allvarlig sjöolycka skulle inträffa.

Preliminär bedömning av allvarliga olyckor

Vid allvarliga olyckor – men som inte är att bedöma som mycket allvarliga – ska SHK göra en formaliserad preliminär bedömning av händelsen innan ett beslut fattas om händelsen ska utredas eller inte.

Exempel på sådana allvarliga sjöolyckor är bränder, explosioner, kollisioner, grundstötningar, hårt väder eller is, skador på fartygsskrov, eller liknande händelser som har inträffat i direkt samband med driften av ett fartyg, om händelsen resulterat i att:

 • fartyget inte längre uppfyller gällande säkerhetskrav och detta innebär en fara för att fartyget eller personer ombord skadas, eller utgör ett oskäligt hot mot miljön,
 • skador har uppkommit i miljön,
 • fartyget har råkat ut för ett maskin-, mast- eller liknande haveri som i sin tur medfört behov av bogsering eller assistans från land, eller
 • en eller flera människor försvunnit från fartyget.

SHK får även utreda mindre allvarliga sjöolyckor och tillbud

 • om det är motiverat från säkerhetssynpunkt.

Om en händelse involverar ett utländskt ro-ro-passagerarfartyg eller höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik finns särskilda regler för när Sverige ska utreda händelsen.

SHK kan överlåta åt en annan stat att leda utredningen av en sjöolycka eller ett tillbud till sjöss under förutsättning att utredningen genomförs i enlighet med den internationella IMO-koden för utredning av sjöolyckor.

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-förordningen nr 1286/2011 om en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss Pdf, 723.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

International Maritime Organization, IMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se vidare Civil sjöfart – Internationellt

Statistik

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud inom civil sjöfart. För information om sjösäkerhetsstatistik, kontakta Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024